Նոյեմբեր ամսվա ուսումնական նյութեր

Նոյեմբերի 2-6
Ուսումնական աշուն

Նոյեմբերի 9-13
Նախագիծ՝
Երկրագործությունը՝ որպես ուղիղ ճանապարհ 2020-2021

Ուսումնական նյութեր՝
Մայրցամաքներ և օվկիանոսներ. ամփոփիչ առաջադրանք
Հարթավայրեր, բլուրներ, լեռներ

Նոյեմբերի 16-20
4- 1,   4-2  դասարան
Ապարներ և օգտակար հանածոներ

Նոյեմբերի 23-28
4- 1,   4-2  դասարան
Գետեր, լճեր

Նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 4
Նախագիծ՝
Բնագիտական փորձերի ուսումնասիրում և իրականացում 2020-2021

4- 1,   4-2  դասարան

Լճերի տեսակները և ջրամբարները
Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ